30-04-2017 03:22:28 PM
1 AUD =  58.72637 INR

kman-s\ sImó-Xv `m-cybpw Im-ap-I\pw tNÀ-só-óv t]m-eokv; k-b-ss\-Uv \ð-In a-c-W-¯n-te-¡v bm-{X-bm¡n; kzm-`mhn-I a-c-W-sa-óv I-cp-Xn-bn-cp-ó Hm-kv-t{S-en-b³ a-e-bm-fn-bpsS ac-Ww sIm-e-]m-X-I-am-sW-óv I-sï-¯n-b-Xn-sâ sR-«-enð kp-lr-¯p¡Ä

Story started: 2016-08-20 18:15:29
Author : kz-´w te-JI³

sað_¬: F-¸nw-Knse Hm-kv-t{S-en-b³ a-e-bm-fn kmw G-{_-lm-an-sâ ac-Ww sIm-e-]m-X-I-am-sW-óv hy-à-am-¡n-s¡m-ïv t]m-eokv. ]p-\-eqÀ kz-tZ-in-bm-b ap-¸-¯n-\m-ep-Im-c\m-b kmw G-{_-lm-an-s\ D-d-¡-¯n-em-Wv ac-Ww hn-fn-¨-Xv. lr-Z-bm-LmX-s¯ Xp-SÀóv kzm-`m-hn-I a-c-W-am-sW-óm-bn-cp-óp {]m-Yan-I hn-e-bn-cp¯ð. F-ómð `m-cy tkm-^n-bp-sS sam-ss_ð t^m¬ tI-{µo-I-cn-¨p \-S¯n-b ]cn-tim-[-\-bn-em-Wv km-an-s\ tkm-^nbpw Im-ap-I\pw tNÀ-óv B-kq-{Xn-X-am-bn sIm-e-s¸-Sp-¯p-I-bm-bn-cp-óp-sh-óv I-sï-¯n-b-Xv. 
 
F-¸nw-Kn-se a-e-bm-fn-IÄ-¡v {]n-b-s¸-«-h-\m-bn-cp-ó kmw G-{_-lm-an-s\ I-gn-ª H-tÎm-_À 14\m-Wv a-cn-¨ \n-e-bnð I-sï-¯n-bXv. D-d-¡-¯nð kw-`-hn-¨ lr-Z-bm-Lm-X-am-Wv a-c-W-Im-c-W-sa-óv `m-cy tkm-^n t]m-eo-kn-\v sam-gn \ð-In-bn-cpóp. F-ómð ]n-óo-Sv tkm-^n-bp-sS sam-ss_ð t^m¬ tI-{µo-I-cn-¨v t]m-eo-kv \-S¯n-b A-t\z-j-W-¯n-\v H-Sp-hn-em-Wv `-mcybpw Im-ap-I\pw tNÀ-óv `-£-W-¯nð k-b-ss\-Uv \ð-In sIm-e-s¸-Sp-¯p-I-bm-bn-cp-óp-sh-óv t]m-eo-kn-\v hy-à-am-b-Xv. sIm-e-]m-X-I-¯n-\v tkm-^n-¡v Iq-«p-\n-ó Im-ap-I³ A-cp¬ I-a-em-k-\-(34)t\bpw t]m-eo-kv I-kv-ä-Un-bnð F-Sp-¯n-«pïv.
 
ap¼pw ]-eX-h-W km-an-s\ h-I-h-cp-¯m³ tkm-^n ]-e {i-a-§-fpw \-S-¯n-bn-cp-óp-shópw A-h ]-cm-P-b-s¸-«-t¸m-gm-Wv hn-jw sIm-Sp-¯p sImñm³ Xp-\n-ª-sX-ópw tkm-^n t]m-eo-kn-\v sh-fn-s¸-Sp-¯n-bn-«p-ïv. km-an-s\ sIm-e-s¸-Sp-¯p-ón-\v aq-óp am-kw ap-¼p Pq-sse-bnð km-an-s\-Xn-tc sIm-e-]m-X {i-aw D-ïm-b-Xmbpw sX-fn-ªn-«pïv. km-an-s\ Im-dn-\p-Ånð ]-Xn-bn-cp-óv Ip-¯n-s¡mñm³ {i-an-¨n-cp-óp-sh-óm-Wv C-t¸mÄ hy-à-am-Ip-ó-Xv. A-cp¬ I-a-em-k-\³ X-só-bm-Wv A-óv km-an-s\ h-[n-¡m³ {i-an-¨-Xv. A-cp-Wn-sâ B-{I-a-W-¯nð km-an-\v I-gp-¯n\pw I-hn-fn\pw ]-cn-¡p ]-än-bn-cp-óp. 
 
kmw a-cn-¨ Znh-kw km-an-sâ ho-«nð A-cp¬ F-¯n-b-Xn-sâ sX-fn-hp-IÄ t]m-eo-kn-\v e-`n-¨n-«p-ïv. amk-§-tfmfw {]-Xn-IÄ a-e-bm-f-¯nð \-S¯n-b kw-`m-j-W-§Ä hn-hÀ¯-\w sN-bv-Xv t]m-eo-kv Iq-Sp-Xð sX-fn-hp-IÄ ti-J-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp. km-an-sâ a-c-W ti-jw tkm-^n F-¸nw-Knð X-só-bp-Å a-säm-cp ho-«n-te-¡v Xma-kw am-än-bn-cp-óp. sað-_¬ a-Pn-kv-t{S-äv tIm-S-Xn-bnð ]-cn-K-W-\-bn-cn-¡p-ó tI-kv Iq-Sp-Xð hn-Nm-c-W-bv-¡m-bn A-Sp-¯ s^-{_p-h-cn-bn-te-¡v am-än-bn-«p-ïv. A-cp¬ I-a-em-k-\-s\-Xn-tc sIm-e-]m-X-I {i-a-¯n\pw tI-kv NmÀ-Pv sN-bv-Xn-«pïv. 
 
A-tX-ka-bw tIm-S-Xn-bnð lm-P-cm¡nb tkm-^n \nÀ-hn-Im-c-bm-bn-«m-Wv Im-W-s¸-«-sXópw dn-t¸mÀ-«p-IÄ hy-à-am-¡póp. c-ïp {]-Xn-Ifpw hn-Nm-c-W-th-f-bnð \n-i-ÐÀ B-bn-cp-ó-Xm-bpw Nq-ïn-¡m-«-s¸-Spóp. F-¸nw-Kn-se I-em-k-Ôy-I-fn-se \n-d-km-ón-[y-am-bn-cp-ó kmw {]-hm-kn a-e-bm-fn kw-L-S-\-IÄ \-S-¯n-bn-cp-ó ]-cn-]m-Sn-I-fn-señmw ]-s¦-Sp-¯n-cpóp. an-I-¨ Km-b-I-\m-bn-cp-óp kmw. sað_¬ kn_nUnbnse bpFC FIv--kv--tNôv Poh\¡mc\m-bn-cpóp. 
 ]p\eqÀ IchmfqÀ Be¡pónð G{_lmantâbpw eoem½bptSbpw aI\mWv kmw. I-c-hm-fqÀ _-tYð amÀ-t¯m-½m bph-P-\ k-Jy-¯n-sâ ap³ sk-{I-«-dn-bp-am-bn-cpóp.  ktlmZc³ kmP³ sSIv--t\m]mÀ¡v Poh\¡mc\mWv. kmansâ `mcym ktlmZcn tkmWnbbpw `À¯mhv tdmj\pw F¸nwKnð Xsó Xmakn¡pópïv. kmwþ tkm^nb Z¼XnIÄ¡v \mep hbkpÅ Hcp Ip«nbpïv.
 
cïp hÀjw ap-¼m-Wv kmapw Ip-Spw-_hpw Hmkv--t{Senbbnte¡v IpSn-tb-dp-óXv. km-an-sâ ac-Ww sIm-e-]m-X-I-am-sW-óv I-sï-¯n-b-Xn-sâ sR-«-en-em-Wv C-hn-sS-bp-Å a-e-bm-fn Ip-Spw-_§Ä. tkm^n Im-ap-I-\p-am-bn tNÀ-óv km-an-s\ h-I-h-cp-¯n-bn-cn-¡p-óp F-ó kXyw C-\n-bpw C-hnS-s¯ a-e-bm-fn-IÄ-¡v Aw-Ko-I-cn-¡m-\m-bn-«nñ. 
 
 

 
 
More News in this category
sa\ntôm tIm-¡ð tcm-Kw s]m-«n-¸p-d-s¸-«p; F³-F-kv-U-_yq-hnð C-Xp-h-sc 40 t]À- tcm-K-_m-[n-XÀ; ]-IÀ-¨-hym-[n-s¡-Xn-tc ap³-I-cp-Xð F-Sp-¡-W-sa-óv slð-¯v A-[n-Ir-XÀ
a[y, h-S-¡³ Iyq³-kv em³-Unð `q-N-e-\w; 5.8 Xo{h-X tc-J-s¸-Sp¯n-b `q-I-¼-¯nð \m-i-\-ã-§-fnñ; ]-cn-{`m´ntbm-sS P-\-§Ä
]»n-Iv kÀ-ho-kv ta-J-e-bnð Iq-Sp-Xð t]À-¡v C-\n sXm-gnð \-ã-am-Ipw; kz-bw hn-c-an-¡ð ]²-Xn {]-Jym-]n-¨v C-an-t{K-j³ Un-¸mÀ-«v-saâv; Cu hÀ-jw H-tÎm-_À ap-Xð Iq-«-t¯m-sS ]n-cn-¨p-hnSð
\yq-ku-¯v thð-knð ^v-eq _m-[ i-à-am-Ipóp; H-cmgvN sIm-ïv ]n-Sn-s]-«Xv c-ïm-bn-c-¯n-e-[n-Iw t]À-¡v; Cu hÀ-jw dn-t¸mÀ-«v sN-bvXXv 45 a-c-W-§Ä
sað-_-Wnepw tlm-_mÀ-«nepw hm-S-I D-bÀ-óp Xsó; Pqsse am-k-¯nð a-äp kn-än-I-fnð hm-S-I-\n-c-¡nð C-Sn-hp t\-cn-«Xv 0.3 i-X-am-\w
s]À-¯nð sIm-Sp-¦m-änð ssh-Zyp-Xn sse-\p-IÄ s]m-«n-hoWp; a-c-§Ä I-S-]p-g-In; X-Wp-¸nð ap-§n sh-kv-tä¬ Hm-kv-t{Senb
sk³kkv hnhc§Ä \ðIm³ C\n Bdv Zn\w IqSn am{Xw; ho«nð kwkmcn¡pó `mjbmbn aebmfw tcJs¸Sp¯m³ {]NcWhpambn `mjm kvt\lnIÄ; Hmkvt{Senb³ sk³kknð ]s¦Sp¡ms\mcp§pó aebmfnIÄ Adnbm³
kmð-sam-s\ñm ]-IÀ-¨-hym-[n-bp-sS D-d-hn-Sw tXSn Hm-kv-t{S-en-b³ B-tcm-Ky-h-Ip-¸v A-[n-IrXÀ; tdm-¡v-sa-e³ h-gn-bm-sW-óv kw-ibw; Bi-¦-tbm-sS P-\-§Ä
]en-i \nc-¡v N-cn-{X-¯n-se sd-t¡mÀ-Uv Xm-gv-ó \n-c-¡nð; 25 t]m-bnâv Ip-d¨v 1.5 i-X-am-\-¯nð; tIm-a¬-shð-¯v _m¦pw ]eni \nc-¡v sh-«n-¡pd-¨p
{_n-kv-t_-³ C-´y³ tÌm-dnð tam-ãm-¡-fp-sS B-{I-a-W-¯nð tjm-¸p-S-a-bv-¡v ]-cn¡v; tkmÄ-«v B³-Uv kv-ss]-knð A-{I-an-IÄ F-¯nb-Xv ssh-Ip-tó-cw G-tgm-sS

MNM Updates

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: views/rightCont.php

Line Number: 26

MOST READ

  • Last Day
  • Last Week
  • Last Month
No Result Found