30-04-2017 03:20:40 PM
1 AUD =  58.72637 INR

kv]o-Uv Iym-a-d F-hn-sS Øm-]n-¡-W-sa-óv Im³-_-d \n-hm-k

Im³_-d: \n-§-fp-sS {]-tZi-¯v Aan-X th-K-¯nð hml-\-tam-Sn-¡p-ó-h-cp-sS F-®w I

]en-i \n-c¡v 1.5 i-X-am-\-¯nð X-só \n-e-\nÀ-¯n dn-kÀ-hv

sað_¬: ]en-i \n-c¡v 1.5 i-X-am-\-¯nð X-só \n-e-\nÀ-¯n-s¡m

cmPy-¯v C-óp ap-X-ð ]pXn-b A-ôp tUm-fÀ t\m-«v: A-ÔÀ-¡p

sað_¬: C-óp ap-Xð cm-Py-¯v ]pXn-b A-ôp tUm-fÀ t\m-«v C-d-§

Smkv-am-\n-b-bnð hm-«À NmÀ-Pv hÀ-[n-¸n-¡póp; A-Sp-¯ B-d

sað_¬: Sm-kv-am-\n-b-bnð hm-«À NmÀ-Pv hÀ-[n-¸n-¡p-&oac

bm{Xm sNe-hv G-ähpw Iq-SpXð knUv-\n-bn-ep-Å-hÀ¡v: {]-Xn

kn-Uv\n: cm-Py-¯v G-ä-hp-a-[n-Iw Pohn-X sNe-hv t\-cn-Sp-ó \K-cw kn-Uv-\n-bm-Wv. hm-S-I-b

Hmkv-t{S-en-b-bnð ]p-cp-j-òmÀ-¡v kv-{Xo-I-sf-¡mÄ 20 i-X

sað_¬: cm-Py-¯v th-X-\-¯n-sâ Im-cy-¯nð kv-{Xobpw ]p-cp-j\pw X-&f

kman-s\ sImó-Xv `m-cybpw Im-ap-I\pw tNÀ-só-óv t]m-eokv;

sað_¬: F-¸nw-Knse Hm-kv-t{S-en-b³ a-e-bm-fn kmw G-{_-lm-an-sâ ac-Ww sIm-e-]m-X-I

sa\ntôm tIm-¡ð tcm-Kw s]m-«n-¸p-d-s¸-«p; F³-F-kv-U-_yq-

kn-Uv\n: G-Xp {]m-b-¡m-tcbpw s]-s«-óp ]n-Sn-Iq-Sp-ó sa-\ntôm tIm-¡&

a[y, h-S-¡³ Iyq³-kv em³-Unð `q-N-e-\w; 5.8 Xo{h-X tc-J-

hn-tÎm-dn-b: P-\§-sf ]-cn-{`m-´-cm-¡n-s¡m-ïv Iyq³-kv em³-Unð hoï

]»n-Iv kÀ-ho-kv ta-J-e-bnð Iq-Sp-Xð t]À-¡v C-\n sXm-gnð

sað-_¬: ]-»n-Iv kÀ-ho-kv ta-J-e-bnð Iq-«-t¯m-sS ]n-cn-¨p-hn-Sð

\yq-ku-¯v thð-knð ^v-eq _m-[ i-à-am-Ipóp; H-cmgvN sIm-ï

kn-Uv-\n:  \yq-ku-¯v thð-knð i-àamb tXm-Xnð ^v-eq _m-[. I-gn-ª H-cm-gv-

sað-_-Wnepw tlm-_mÀ-«nepw hm-S-I D-bÀ-óp Xsó; Pqsse am-

sað_¬: cm-Py-sa-¼m-Sp-ap-Å kn-än-I-fnð Pqsse am-kw hm-S-I-\n-c-¡nð

s]À-¯nð sIm-Sp-¦m-änð ssh-Zyp-Xn sse-\p-IÄ s]m-«n-hoWp;

s]À-¯v: sh-kv-tä¬ Hm-kv-t{S-en-b-bnð B-ª-Sn¨ sIm-Sp-¦m-än&e

sk³kkv hnhc§Ä \ðIm³ C\n Bdv Zn\w IqSn am{Xw; ho«nð kwk

  Hmkv--t{Senb³ kÀ¡mÀ Aôp hÀj¯nsemcn¡&

kmð-sam-s\ñm ]-IÀ-¨-hym-[n-bp-sS D-d-hn-Sw tXSn Hm-kv-t

sað_¬: cm-Py-sa-¼mSpw ]-SÀ-ón-cn-¡p-ó kmð-sam-s\ñ ]-IÀ-&u

]en-i \nc-¡v N-cn-{X-¯n-se sd-t¡mÀ-Uv Xm-gv-ó \n-c-¡nð;

sað-_¬: {]-h-N-\-§Ä-¡v km-£m-Xv-¡-cn-¡-s¸«-Xp t]m-s

{_n-kv-t_-³ C-´y³ tÌm-dnð tam-ãm-¡-fp-sS B-{I-a-W-¯nð t

{_n-kv-t_³: C-´y³ tjm-¸nð tam-ãm-¡Ä \-S¯n-b B-{I-a-W-&ma

hcm-\n-cn-¡pó-Xv am-µy-¯n-sâ \m-fpIÄ; A-Sp-¯ hÀ-jw ho-S

sað_¬: Hm-kv-t{Sen-b A-Sp-¯ hÀ-jw I-Sp-¯ km-¼¯n-I am-µy-¯

Smkv-am-\n-b-bnð ]p-I-h-en-¡mÀ-¡p-Å {]m-bw D-bÀ-¯m-\p-Å

sað-_¬: Sm-kv-am-\n-b-bnð ]p-I-h-en-¡mÀ-¡p-Å Ip-d-ª {]m-bw D-b&

kv-Inð-Uv H-Iyq-t¸-j³ en-Ìn-se am-ä-§Ä bp-hm-hn-sâ s]À-

sað_¬: Hm-kv-t{S-en-b-bnð s]À-a\âv sd-kn-U³-kn F-ó X-sâ kz-]v-

sXm-gn-enñm-bv-a \n-c¡v 5.8 i-X-am-\-am-bn hÀ-[n¨p; cm-

sað-_¬: cm-Py-s¯ sXm-gn-enñmbv-a \n-c¡v 5.8 i-X-am-\-am-bn hÀ-[n-¨-Xm-bn F-_nF-k

aIÄ-s¡m-¸w Xm-a-kn-¡m-s\¯n-b A-½- lr-Z-bm-Lm-Xw aq-ew a

kn-Uv\n: a-IÄ-s¡m-¸w Xm-a-kn-¡m-s\¯n-b A½-sb ac-Ww hn-fn¨-Xv A-{]-Xo-£n-

s]À¯v, UmÀ-hn³ ta-J-e-I-fnð hm-S-I-\n-c-¡n-ep-Å C-Sn-hp

sað_¬: ap³ hÀj-s¯ A-]-t]-£n-¨v cm-Py-¯v hm-S-I-\n-c-¡nð

\yq ku-¯v thð-knð t]-¸À Sn-¡-äp-I-Ä-¡v A-´y-am-Ip-óp; H

kn-Uv-\n: t]-¸À Sn-¡-äp-IÄ-¡v A´yw Ip-dn¨p-sIm-ïv \yq k

ISbp-sS Aômw hmÀ-jn-Iw sd-Pn Um-\n-tbð B-tLm-jn¨-Xv Xn-

sað_¬: sað_Wnse SmÀs\änð hn³Umw tjm¸nwKv skâdnð {]h&Agra

]ºpIfpsSbpw dtÌmdâpIfpsSbpw `£Ww hnf¼pó Hu«v tUmdpIfnð

sX¡³ Hmkv--t{Senbbnð ]pIhen¡v \nb{´Ww hóp. `£Ww Ign¡m\ncn¡p&oacut

\mj-Wð Kmedn Hm^v Hm-kv-t{Sen-b c-ïp {]-Xn-a-IÄ Iq-Sn t

sað_¬: hn-hm-Z-am-bn-cn-¡p-ó \m-j-Wð Kmedn Hm^v Hm-kv-t{S-en-b-bn-se {]-Xn-a-I-fnð c-s&i

UmÀ-hn-\nð C-\nbpw hm-S-I-\nc-¡v Ip-d-bpóp; {In-kv-a-tk

UmÀ-hn³: UmÀ-hn-\nð hm-S-I-\n-c-¡nð C-\n-bpw C-Sn-hp-ïm-Ipsa-&oacut

{_Íp-I-fnð t^m-tf-äv tNÀ-¡pó-Xv cm-Py-s¯ \-hPm-X in-ip-

sað_¬: \-hPm-X in-ip-¡-fn-ep-ïm-Ip-ó ssh-I-ey-§Ä Ip-d-bv-¡p-&oa

hntÎm-dn-b-bnepw bq-_À kÀ-ho-kv \n-b-am-\p-kr-X-am-¡p-ó

  hn-tÎm-dn-b: cm-Py-s¯ Fñm kw-Øm-\-§-fnepw C-\n bq-_&Agr

KXm-K-X-\n-b-a ewL-\w \S-¯n c-£-s¸-Sm-sa-óv I-cp-tX-ï;

s]À¯v: K-Xm-K-X-\n-b-a ewL-\w \-S-¯p-ó-hÀ-s¡-Xn-tc i-àam-b sX

slbv³-kv en-änð In-Uv-knð `q-cn-`m-Khpw ]-ô-km-c-sb-óv

sað-_¬: 99 i-X-am-\hpw {^q-«v B³-Uv sh-Pv F-óv A-h-Im-i-s¸-«v hn-]-Wn-bnð h

saUn-sI-bÀ kw-_-Ôn-¨ A-`yq-l-§Ä \n-tj-[n-¨v {]-[m-\-a-{

sað-_¬: sX-c-sª-Sp-¸v A-Sp-¯n-cn-¡p-ó th-f-bnð sa-Un-sI-bÀ kw-_-&Ocir

kn-Uv-\n-bnð KmÀ-ln-I D-]-tbm-àm-¡Ä-¡v hm-«À _nñnð Ip-

kn-Uv\n: KmÀln-I D-]-tbm-àm-¡Ä-¡p-Å hm-«À _nñv ]p-Xp-¡

sXm-gn-enñmbv-a \nc-¡v Øn-cX ssI-h-cn¨p; {]-Xo-£n-¨-Xn-

sað-_¬:  ta-bv am-k-¯nð cm-Py-s¯ sXm-gn-enñmbv-a \nc-¡v Øn

Im³-_-d \n-b-ak-`m sX-c-sª-Sp-¸nð a-Õ-cn-¡m³ a-e-bm-fn:

Im³_-d: Im³-_-d \n-b-ak-`m sX-c-sª-Sp-¸nð a-Õ-c-¯n-\v a-e-bm-fn-bpw. \m-ep h&Agr

]en-i \n-c-¡v am-ä-anñm-sX \n-e-\nÀ-¯n dn-kÀ-hv _m¦v; t

sað_¬: {]-Xo-£n¨-Xp t]m-se X-só ]en-i \nc-¡v am-ä-anñm-sX \n-e-\nÀ-

anóð {]-f-bw, Im-ä,v I-\-¯ ag; Iyq³-kv em³-Unð Im-emh-Ø

Iyq³-kv em³-Uv: t{^-k-À sF-e³-Unð \nópw i-à-am-b Im-äp-ho-ip-sa-ó

A¼Xp tUm-f-dn-sâ hym-P-t\m-«p-IÄ Im³-_-d-bnð hym-]-I-am

Im³-_-d: A-Sp-¯-Im-e-¯mbn Im³-_-d-bnð 50 tUm-f-dn-sâ hym-P-t\m-«p-IÄ hym-]-I

sIm-Xp-IpP-\y tcm-K-§Ä-s¡-Xn-tc t\mÀ-t¯¬ sS-dn«-dn P-\-

UmÀ-hn³: sIm-Xp-IpP-\y tcm-K-§Ä-s¡-Xn-tc P-\-§Ä-¡v ap-ó-dn-bn-&ced

tZio-b an-\n-aw th-Pv 2.4 i-X-am\w hÀ-[n-¸n¨p; a-Wn-¡q-

sað-_¬: cm-Py-s¯ an-\n-aw th-Pv hÀ-[n-¸n¨p-sIm-ïv s^-bÀ hÀ-¡v

shkv-tä¬ Hm-kv-t{S-en-b-bnð an-\n-aw th-Pv hÀ-[n-¸n-¡p-

s]À-¯v:  an-\n-aw th-Pv hÀ-[-\ \-S-¸m-¡m³ H-cp-§n sh-t̬ Hm-

\nIp-Xn sh-«n-¸p-Im-sc ]n-Sn-Iq-Sm³ Dd-¨v F-kn-Sn kÀ-¡m

Im³_-d: A-Sp-¯ _-P-än-\p ap-¼v \n-Ip-Xn sh-«n-¸p-Im-sc ]n-Sn-Iq-Sm³ \-S-]-Sn-I

shkv-tä¬ Hm-kv-t{S-en-b-bnð an-\n-aw th-Pv hÀ-[n-¸n-¡p-

s]À-¯v:  an-\n-aw th-Pv hÀ-[-\ \-S-¸m-¡m³ H-cp-§n sh-t&Igra

2001þ\p ti-jw P-\n-¨-hÀ-¡v B-Po-h-\m-´ ]p-Ih-en \n-tcm[

Iyq³-kv em³-Uv: 2001þ\p ti-jw P-\n-¨-hÀ-¡v B-Po-h-\m-´-]p-

Ip«n-I-Ä-¡n-S-bnð s]m-®¯-Sn hÀ-[n-¨p-h-cp-óp; 30,000¯n-

sað_¬: Hm-kv-t{S-en-b-bn-se Ip-«n-IÄ-¡n-S-bnð ap-s¼-s¯-¡m-

]en-i \nc-¡v H-cp i-X-am-\-¯nepw Xm-sg-bm-Ipw; \m-Wy-¨p

sað_¬: \m-Wy-¨p-cp¡-s¯ t\-cn-Sp-ó-Xn\pw k¼-Zv hy-hØ-sb ssI-]n

Im³-_d tlm-kv-]n-äð F-aÀ-P³-kn Un-¸mÀ-«v-saânð C-\n Xn¡

  sað_¬: Im³-_-d B-ip-]{Xn F-aÀ-P³-kn Un-¸mÀ-&laq

Aan-X Nq-Sv tcm-K-§Ä hn-fn-¨p-h-cp-¯póp; tdm-kv dn-hÀ s

sað_¬: t¥m-_ð hm-anw-Kn-sâ ]-cnWn-X ^-e-am-bn tdm-kv dn-hÀ ssh-dkv, sU-&brvb

aI\v ssa-t{Im-sk-^m-en _m-[n-¨-Xn-\mð a-e-bm-fn Ip-Spw_

\yq-ku-¯v thð-kv: aI\v ssa-t{Im-sk-^m-en Fó tcm-Kw _m-[n-¨-Xn-sâ t]-cnð a-e

MNM Updates

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: views/rightCont.php

Line Number: 26

MOST READ

  • Last Day
  • Last Week
  • Last Month
No Result Found