30-04-2017 03:23:52 PM
1 AUD =  58.72637 INR

A¼Xn-e-[nIw sXm-gn-epIÄ Hm-kv-t{S-en-b³ kv-InðUv H-Iyp-

sað_¬: A-¼-¯n-c-ïv sXm-gn-ep-IÄ kv-Inð-Uv H-Iyp-t¸-j³ en-&Ig

Hu]-NmcnI tbm-Ky-X-I-fnñm-¯-hÀ¡pw Hm-kv-t{S-en-b-bn-te-

sað_¬: \-gv-kp-amÀ, tUm-ÎÀ-amÀ, F³-Pn-\o-bÀ-amÀ Xp-S-§n-b-hÀ-¡p am-{X-a

Hmkv-t{S-en-b-bn-te-¡v Ip-Sn-tb-dm³ hoïpw A-hk-c-sam-cp

Iyq³-kv em³Uv: Hm-kv-t{S-en-b-bn-te-¡v Ip-Sn-tb-dm³ B-{K-ln-¡p-ó-hÀ-¡v

sFsF-Sn _n-cp-Z-[m-cnbm-b a-e-bm-fn¡v Hm-kv-t{Sen-b hn-

sað_¬: sF-sF-Sn _n-cp-Z-[m-cnbpw Xn-cp-h-\-´-]p-cw kz-tZ-in-bp-am-b bp-hm-hn-\v Hm-kv-t{Sen

Hmkv-t{S-en-b-bn-te-¡v Ip-Sn-tb-dm³ Iq-Sp-Xð km-l-Ncy-s

sað_¬: Hm-kv-t{S-en-b-bn-te-¡v Ip-Sn-tb-dm³ Iq-Sp-Xð km-l-Ncy-sam-cp-¡n-s¡m-ï

kµÀ-i-IÀ-¡m-bn hm-Xnð Xpd-óv Hm-kv-t{S-en-b; I-gn-ª hÀ-

sað-_¬: 2015þ16 hÀjw Hm-kv-t{Sen-b sd-t¡mÀ-Uv \-¼À hn-kn-änw-Kv

then X-só hnf-hp Xn-ópóp; hym-P kv-Inð-Uv hn-k-Ifpw Ìp-

sað-_¬:  hym-P hn-k-IÄ \ð-Ip-ó-Xn-\v C-an-t{K-j³ Un-¸mÀ-&l

hntZ-i sXm-gn-em-fnI-sf kv-t]m¬-kÀ sN-¿pó Fw-t¹m-bÀ-amÀ

  sað_¬: hntZi sXm-gn-em-fnI-sf dn-{Iq-«v sN-¿p-ó Hm-kv-t{S

2030þHm-sS kv-Inð-Uv te-_À tjmÀ-t«-Pv D-ïm-Ip-sa-óv {]-

sað-_¬: cm-Py-sa-¼m-Spw 2030þHm-sS kv-Inð-Uv te-_À tjmÀ-t«-P

hntZ-i s{]m-^-j-W-ep-IÄ-¡v h³ A-hk-c-sam-cp¡n Hm-kv-t{S

  sað-_¬: Hm-hÀ-ko-kv kv-Inð-Uv hÀ-¡À-amÀ

]pXn-b kv-Inð-Uv H-Iyp-t¸-j³ en-Ìv Pqsse ap-Xð {]m-_-ey

sað_¬: cm-Py-¯v kv-Inð-Uv te-_À tjmÀ-t«-Pv A-\p-`-h-s¸-Sm³ Xp-S-§

A´m-cm-{ã hn-Zym-À-Yn-IÄ-¡p-Å hn-km \n-b-a-§-fnð ]-cn-j

sað_¬: A-´m-cmj-{S hn-ZymÀ-Yn-IÄ¡p-Å hn-km \n-b-a-§-fnð Im

2017 P-\phcn ap-Xð ku¯v Hm-kv-t{S-en-b-bnð F¯nb 457 hn-

sað-_¬: 2017 apXð ku¯v Hm-kv-t{S-en-b-bnð  457 hn-km tlmÄ-UÀ-am-cp

Can-t{K-j³ kw-hn-[m-\-¯nð Pqsse ap-Xð h-³ A-gn-¨p-]-Wn-

sað_¬: C-an-t{K-j³ kw-hn-[-m-\-¯nð D-S³ X-só A-Sn-ap-Sn ]-cn-j-¡m

Hmkv-t{S-en-bbpw \yq-kn-em³Upw H-ä-hn-k-bv-¡v k-µÀ-in-¡

sað_¬: H-ä-hn-k-bnð Hm-kv-t{S-en-bbpw \yq-kn-em³Upw k-µÀ-in-¡m&s

457 hnkm ]-cn-jv-¡m-c-§Ä-¡p ]n-óm-se ÌpUâv hn-k-bnepw A

sað_¬: kv-Inð-Uv hÀ-¡À-am-cp-sS A-`m-hw \n-I-¯p-ó-Xn-\m-bn 45

hntZ-i hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v sa-¨-s¸-« A-hk-c-sam-cp¡n Hm-kv

sað_¬: cm-Py-¯v A-\p-`-h-s¸-Sp-ó kv-Inð-Uv hn-Z-Kv-[-cp-sS A-`m-hw \n-I-&ma

sam-\m-jv bq-Wn-th-gv-kn-än-bnð hntZ-i hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v

sað-_¬: hntZ-i hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v kv-tIm-fÀ-jn-¸v hm-Kv-Zm-\-hp-ambn

Ign-ª hÀjw Hm-kv-t{Sen-b k-µÀ-in-¨ C-´y-¡m-cp-sS F-®-¯n

sað_¬: C-´y-bnð \n-óp-Å Sq-dn-kv-äp-I-fp-sS F-®-¯nð h&sup

Hmkv-t{S-en-b-bn-te-¡v ]Tn-¡m-s\-¯p-ó hn-tZ-i-hn-ZymÀ-Y

sað_¬: hn-tZi-¯p \nóv Hm-kv-t{S-en-b-bn-te-¡v ]Tn-¡m-s\-¯p-ó h

Hmkv-t{S-en-b³ ]n-B-dn-\v tÌ-äv t\m-an-t\-j-\p-am-bn ku

sa-ð_¬: Hm-kv-t{S-en-b³ ]n-B-dn-\v tÌ-äv t\m-an-t\-j-\p-am-bn ku-¯v Hm-kv-t{S-en-b. C-¯-c-¯nð kv-t&a

slð¯v s{]m-^-j-W-epI-sf Ccp-ssIbpw \o-«n kzo-I-cn-¡m³ H

sað_¬: cm-Py-¯v hÀ-[n-¨p h-cp-ó B-hiyw ]-cn-K-Wn-¨v hn-tZ-i-¯p \n-

457 hÀ-¡v hn-k-bnð hym-]-Iam-b A-gn-¨p-]-Wn-bp-ambn Hm-

sað_¬: hn-tZi-¯p \n-óv F¯n Hm-kv-t{S-en-b-bnð sXm-gnð sN-¿m³

Hm^v-tjmÀ _-tbm-sa-{Sn-Iv I-f-£³ t]m-fn-kn hn-im-e-am¡n

sað-_¬: _-tbm-sa-{Sn-Iv ti-Jc-Ww kw-_-Ôn-¨pÅ ssa-t{K-j³ t`-ZK-Xn \nb-aw s^-{_p-h-cn 16 ap-Xð \-S-¸nð h-cp-

457 hn-k-bnð F-¯p-ó-hÀ 90 Zn-h-k-¯n\-Iw ssek³tkm c-Pn-k

sað-_¬: 457 hn-km t{]m-{Km-anse ]-cn-jv-¡-cn-¨ N-«-§Ä Un-kw-_À ap

Hmkv-t{Senbbnð IpSntbä kw_Ôamb D]tZi§Ä¡m-bn Hu-tZymKnI

sað_¬: Hmkv-t{Senbbnð IpSntbä kw_Ôamb D]tZi§Ä¡mbn Hu-tZymKnI Hm¬sse³ kÀÆokv \nehnð hóp. Fant{Kj\pambn _Ôs¸

Fwt¹m-b-dpsS aI-sf ieyw sN-bv-Xp; C-´y³ F³-Pn-\o-bÀ-¡v

knUv-\n: t_m-kn-sâ aI-sf \n-c´-cw ieyw sN-bv-Xp-sh-ó Im-c-W-¯mð C-´y&sup

hÀ¡n§v tlmfotU hnkbnð {]Jym]n¨ amä§Ä {]m_ey-¯nð; cïmw X

sað_¬: Hmkv-t{Senbbnð hÀ¡n§v tlmfotU hnkbnð {]Jym]n¨ amä§&

]pXnb knän-k¬-jn-¸v _nð ]mÀ-e-saânð A-h-X-cn-¸n¨p; `o-I

sað_¬: `o-I-c-hm-Z-s¯ ]n-´p-W-bv-¡p-ó-hÀ-¡v C-c-«-]u-cX

Hmkv-t{S-en-b-bnð ]Tn-¡p-ó hn-tZ-i hn-ZymÀ-Yn-I-fp-sS F

sað-_¬: Hm-kv-t{S-en-b-bnð kv-äp-Uâv hn-k-bn-se-¯n ]Tn-¡p-ó hn-Zy

\gv-knw-Kv c-Pn-kv-t{S-j³ ]p-Xp-¡m³ C-\n c-ïp Znh-kw Iq

sað_¬: te-äv ^o-kv H-gn-hm-¡n \-gv-knw-Kv c-Pn-kv-t{S-j³ ]p-Xp¡ð Cu am-k

\gv-knw-Kv c-Pn-kv-t{S-j³ ]p-Xp-¡m³ C-\n aq-óp Znh-kw I

sað_¬: Hm-kv-t{S-en-b-bnð tPm-en sN-¿p-ó \-gv-kp-amcpw an-Uv ssh-^p-amcpw c-Pn-k

Cw¥o-jv am-\-Z-Þ-¯nð A-b-hp {]-Jym-]n¨v Hm-kv-t{S-en-b³

Hm-kv-t{S-en-b-bn-te-¡v \-gv-k-m-bn t]m-Im³ B-{K-ln-¡p-ó a-e-bm-fn-IÄ-¡

Hmkv-t{S-en-b³ ]-cyS-\w C-\n sN-e-th-dn-b-Xm-bn-cn-¡pw;

sað_¬: Hm-kv-t{S-en-b³ hn-k-bv-¡p-Å NmÀ-Pv hÀ-[n-¸n-¡p-

s]À-a-\âv d-kn-U³kv hn-k-bv-¡m-bn Im-¯n-cn-¡pó-Xv B-bn-

sað_¬: s]À-a-\âv d-kn-Uâv-kn hn-k-bv-¡m-bn A-t]-£-IÄ \ðIn

sXm-gn-em-fn-IÄ-¡v Ip-d-ª thX-\w \ð-In; Can-t{K-j³ Un-¸

sað_¬: Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ-¡v Ip-d-ª thX-\w \ð-Ip-I-bpw dn-{Iq-«

IpSn-tb-ä-¡mÀ-¡v ]p-Xn-b Hm¬-sse³ _p-¡nw-Kv kÀ-ho-kv \n

sað_¬: Hm-kv-t{S-en-b-bnð Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ-¡v ]pXn-b Hm¬-sse³ _

{In¡-äv thÄ-Uv I-¸v 2015; C-´y-bnð \n-óp-Å hn-km B-¹n-t

\yq-Uðln: {In¡-äv el-cn X-e-bv-¡p ]n-Sn-¨-tXmsS Hm-kv-t{S-en-b-bn-te-¡v C-&

C´y-¡mÀ-¡p thïn Hm¬-sse³ hn-km kw-hn-[m-\-sam-cp¡n Hm-k

sað-_¬: _n-kn\-kv hn-k-bnepw Sq-dn-Ìv hn-k-bnepw Hm-kv-t{Sen-b k-µÀ-in-¡

kvInð-Uv hÀ-¡À-amÀ-¡v tjmÀ-«v tSw sam-_n-en-än hn-km kw

sað_¬: kv-Inð-Uv hntZ-i tPm-en-¡mÀ¡v Hm-kv-t{S-en-b-bn-se-¯m³ kp-

IpSpw-_-hn-km \n-b-{´-W-¯nð Cf-hv GÀ-s¸-Sp¯n; C-\n ap-X

sað_¬: Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ-¡v B-izm-kw ]-IÀóp-sImïv Ip-Spw-_

Hmkv-t{Senbbnte¡pÅ C´y³ IpSntbddw hÀ[n-¡póp; {_n«-sW ]n

sað_¬: Hm-kv-t{S-en-b-bnð hÀ-[n-¨p-h-cpó sXm-gnð A-h-k-c-§Ä C-

sFC-Fð-SnF-kv ]m-km-¡m-¯-hÀ-¡v C-\n tSm-^ð {i-an-¡mw; Ì

sað_¬: Hm-kv-t{S-en-b-bn-te-¡p-Å kv-Inð-Uv ssa-t{K-j³ hn-k e-`n-¡p-&oac

hn-kn-äv hn-km ]-cn-jv-¡-cWw: Sq-dn-ÌpI-sf B-IÀ-jn-¡m³

sað_¬: A-Sp-¯-Ime-¯v \-S-¸m-¡m³ D-t±-in-¡p-ó hn-kn&

hnk X«n¸v hym]Isaóv Isï¯ð; 2008 apXð A\phZn¨ hnkIÄ ]p\c

sað_¬: cmPy¯v hnk X«n¸v hym]IamsWó Isï¯ens\ XpS&

A`bmÀYnIÄ¡v \m«nte¡v aS§m³ 10,000 tUmfÀ hsc klmbw; hnkm

sað_¬: cmPy¯v X§pó A`bmÀYnIÄ¡v kz´w CjvS{]Imcw \m«n

C´y¡mc\mb kzhÀKm\pcmKnsb ho«pImÀ hnhml¯n\v \nÀ_Ôn¨p; Ìp

sað_¬: hnhmlw Ign¡WsaópÅ ho«pImcpsS \nÀ_Ôw kln¡

hnkm ASn¡m\pw Hcp kq¸ÀamÀ¡äv hcpóp; Ið¡«bnse hnF^vFkv H

sImð¡¯: bqtdm¸ntebv¡v Hcp bm{X ]pds¸SWsa¦nð F{X amks¯ aps

IpSntbä¡msc¡pdn¨pff ]ckyw hnhmZamIpóp; kÀ¡mcns\Xnsc cq£

IpSntbä¡msc \ncpÕmls¸Sp¯ns¡mïpÅ \S]SnIfpambn kÀ¡mÀ

MNM Updates

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: views/rightCont.php

Line Number: 26

MOST READ

  • Last Day
  • Last Week
  • Last Month
No Result Found